Ako podať výpoveď PZP

Výpoveď poistnej zmluvy môžete podať najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia, teda k výročiu zmluvy. Ak sa pre nasledujúce poistné obdobie zmenila výška poistného, poisťovňa je povinná vám túto zmenu oznámiť najneskôr 10 týždňov pred výročím zmluvy. Ak vám však poisťovňa v stanovenej lehote oznámenie nedoručí, 6 týždňovú lehotu pre podanie výpovede PZP dodržiavať nemusíte. Výpoveď poistenia za takýchto podmienok môžete podať kedykoľvek pred uplynutím poistnej doby. 

Výpoveď PZP môžete podať z týchto dôvodov:


  • prišlo k zmene vlastníka vozidla – predaj vozidla
  • vozidlo bolo odcudzené
  • uplynula doba, na ktorú bolo poistenie dojednané
  • nebola uhradená upomienka v stanovenom termíne
  • na základe dohody medzi poisťovňou a poistníkom
  • podľa osobitého predpisu, ktorý poisťovňa zahrnula do svojich poistných podmienok

Ďalšie dôležité informácie o výpovedi PZP

Poistnú zmluvu môže vypovedať iba poistník alebo ním poverená osoba, ktorá má splnomocnenie. Výpoveď musí mať písomnú podobu a je potrené ju buď odoslať poštou, alebo podať osobne na pobočke poisťovne. K výpovedi nezabudnite priložiť všetky potrebné dokumenty alebo potvrdenia, ktoré preukazujú jej oprávnenosť. Pri krádeži vozidla k výpovedi priložte protokol vydaný políciou SR, pri predaji vozidla sa prikladá kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom a pri vyradení vozidla z evidencie priložte protokol o ekologickej likvidácii. Taktiež nezabudnite požiadať o vrátenie zvyšku poistného a vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu. Ak poisťovňa nemá v poistných podmienkach uvedené inak, oprávnená výpoveď PZP nadobúda platnosť dňom jej riadneho oznámenia poisťovni. Poisťovne môžu stanoviť tzv. ochrannú lehotu, ktorá zvyčajne trvá 8 dní a po jej uplynutí dochádza k ukončeniu poistenia.