Povinné zmluvné poistenie – základné pojmy používané v tejto oblasti

Bezškodový priebeh

Bezškodový priebeh predstavuje obdobie, počas ktorého vodič jazdil bez spôsobenia dopravnej nehody. Niektoré poisťovne poskytujú zľavu na PZP za bezškodový priebeh.

Biela karta

Doklad, ktorým sa vodič preukazoval na území SR, že má uzavreté povinné zmluvné poistenie. Od 1.10.2019 je biela karta zrušená a ako potvrdenie platného PZP slúži zelená karta, ako na území Slovenska, tak aj v zahraničí.

Bonus

Predstavuje zľavu z PZP poskytovanú v určitých prípadoch.

Hraničné poistenie

Vodič cudzozemského motorového vozidla musí uzavrieť so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov povinné zmluvné poistenie, teda poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú týmto cudzozemským vozidlom na našom území.

Limit poistného plnenia

Je to najvyššia hranica poistného plnenia.

Malus

Predstavuje prirážku k stanovenému PZP v prípade nesplnenia stanovených podmienok. Najčastejšie ide o prirážku za nepriaznivý škodový priebeh v predchádzajúcom období.

Poistiteľ/ poisťovateľ

Poisťovňa, ktorá má licenciu vykonávať povinné zmluvné poistenie.

Poistený

Ten, kto nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu.

Poistník

Ten, kto uzavrel s poisťovňou poistnú zmluvu, teda povinné zmluvné poistenie.

Poškodený

Ten, kto utrpel prevádzkou motorového vozidla škodu a má nárok na jej náhradu.

Povinné zmluvné poistenie

Inak nazývané aj zákonné poistenie či PZP. Povinné zmluvné poistenie musí zo zákona uzavrieť každý držiteľ motorového vozidla, ktoré je zaradené v evidencii motorových vozidiel na území SR. Povinné zmluvné poistenie kryje škody, ktoré sú spôsobené prevádzkou vozidla na majetku a živote iných osôb.

Pripoistenie

Inak zvané aj doplnkové poistenie je rozšírenie základného rozsahu poistenia o konkrétne riziká. Poisťovne často ponúkajú tzv. poistné balíky, ktorých súčasťou sú rôzne kombinácie ,jednotlivých pripoistení.

Začiatok poistenia

Je to deň uvedený v poistnej zmluve. Zadáva sa počas výpočtu poistného, keď sa uzatvára povinné zmluvné poistenie.

Zelená karta

Medzinárodný doklad, ktorým vodič na Slovensku a v zahraničí preukazuje, že na území navštívenej krajiny má platné povinné zmluvné poistenie. Táto karta musí byť podpísaná poistníkom.